Artikel 1 Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Firma Kaas Eurosparen Korting (hierna: de “Korting”) die Milkubator BV, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam ingeschreven in de Kamer van Koophandel (hierna:”Milkubator BV”) organiseert van 8 april 2019 tot en met 28 mei 2019 23:59 uur (hierna: de “Kortingperiode”).
 2. Deelnemers aan de Korting verklaren door hun deelname aan de Korting akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
 3. Milkubator BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Korting, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de Kortingproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Korting, kunt u via de email richten aan de consumentenservice van de firma kaas | Milkubator BV (info@defirmakaas.nl).

Artikel 2 Korting 

De Korting werkt als volgt:

 • Doorloop het normale bestelproces op www.defirmakaas.nl. Dus kies de boer en/of zijn kaas die je lekker lijkt en vul je gegevens in.
 • Met de kortingscode uit de e-mail, die je invult in het bestelscherm, krijg je 33% korting voor 3 maanden op een abonnement. Wij zullen daarna je abonnement stopzetten.
 • Het abonnementsgeld wordt automatisch afgeschreven, hiervoor geef je bij het bestellen toestemming.
 • Dit abonnement kan je altijd pauzeren of stopzetten (ook binnen de 3 maanden) door te mailen naar info@defirmakaas.nl. Doe je dit voor zondag 00:00 dan wordt je abonnement voor die week al gepauzeerd of stopgezet.
 • Per persoon/account kan slechts 1 keer deelgenomen worden aan de Firma Kaas Eurosparen Korting.

Artikel 3 Deelname

 1. Deelname aan deze kortingsactie staat open voor een ieder die in Nederland woont en in het bezit is van een Nederlands IBAN nummer.
 2. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Korting. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van Milkubator BV schriftelijk tonen.
 3. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Korting.
 4. Milkubator BV mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Milkubator BV het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Milkubator BV of derden.
 5. Deelnemers verklaren door deelname aan de Firma Kaas Eurosparen KortingKorting dat zij persoons- en adresgegevens naar waarheid hebben ingevuld. Bestellingen zullen altijd opgestuurd worden naar het bij ons bekende adres. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig wijzigen van adresgegevens bij bijvoorbeeld verhuizing etc.

Artikel 5 Gebruik gegevens

 1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun korting juiste en volledige NAW gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
 2. Milkubator BV zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Korting vertrouwelijk en conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandelen.
 3. Door deelname aan de Korting geeft de deelnemer Milkubator BV toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Korting, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van deelnemers.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Milkubator BV, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Korting en/of de door Milkubator BV ter beschikking gestelde Kortingproducten/prijzen.
 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Milkubator BV aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Korting besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Milkubator BV openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Milkubator BV niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Milkubator BV in het leven roepen.

 

Artikel 7 Slotbepalingen

Firma Kaas is een onderdeel van Milkubator BV. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Milkubator BV.

Artikel 8 Diversen

 1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.